Gordon Newton as Guest on News Talk Radio WSVA Discussing Timeshare Exit

Gordon Newton as Guest on News Talk Radio WSVA Discussing Timeshare Exit